• Adres: ul. Leonidasa 76a, 02-239 Warszawa, tel. +48 (22) 632 55 24, 609 188 088; Oddział i Sklep, ul. Radziwiłłowska 1a, 21-500 Biała Podlaska, tel. +48 605 843 811

Polityka Prywatności

 

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.stomaf.pl. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki, wyjaśniającą nasze stanowisko i praktyki dotyczące Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z naszego serwisu www.stomaf.pl.

Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne.

Serwis www.stomaf.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • – Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym informacje
 • – Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka")
 • – Poprzez zbieranie logów serwera www
 • 2. Informacje podane w formularzu kontaktowym serwisu www.stomaf.pl
 • – Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika
 • – Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (czas wysłania, adres IP)
 • – Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika
 • – Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z jego funkcji, np: w celu zapytania handlowego, obsługi zamówienia lub usługi.
 • 3. Informacja o plikach cookies (tzw. „ciasteczka")
 • – Serwis www.stomaf.pl korzysta z plików cookies
 • – Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • – Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
 • – Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • – W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 • a) cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.
 • b) cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.
 • – Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie a przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • – Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 • – Zalecamy przeczytanie polityki prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

4. Logi serwera.

 • – Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 • – Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • a) czas nadejścia zapytania
 • b) czas wysłania odpowiedzi
 • c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
 • d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
 • e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik
 • f) informacje o przeglądarce Użytkownika
 • g) informacje o adresie IP
 • – Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 • – Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnianie danych.

 • – Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • – Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 • – Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plików cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 • – Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 • – W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone
 • Blackberry
 • RODO

Niniejsza informacja została przyjęta w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej RODO). Celem informacji jest w szczególności wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

1. Definicje

W treści niniejszej polityki posługujemy się poniższymi zwrotami:

a) My, Stomaf Sp. z o.o., Administrator, z siedzibą w Warszawie, ul. Leonidasa 76a, 02-239, NIP: 5270015965, REGON 010424815.

b) Ty, Pan, Pani, Państwo – osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Stomaf Sp. z o.o.

2. Kim jest administrator danych?

Administrator danych to osoba ustalająca cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stomaf Sp. z o.o.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, przetwarzamy w szczególności dane osobowe: naszych partnerów biznesowych będących osobami fizycznymi (w tym: klientów, dostawców itd.), osób kontaktowych wskazanych przez wspomnianych partnerów (w tym przedstawicieli handlowych, osób wskazanych jako odpowiedzialne za realizacje wspólnych projektów, zadań itd.), osób z którymi prowadzimy korespondencje, osób uzyskujących możliwość wejścia na teren naszego zakładu, osób korzystających z naszego serwisu internetowego, a także osób zainteresowanych zatrudnieniem u nas. Zakres przetwarzanych danych każdorazowo jest adekwatny do celów przetwarzania.

4. W jakim celu przetwarzamy dane?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach;

 • – Wykonanie zawartych umów lub podjęcie działań celem zawarcia umowy na Państwa żądanie (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W takim wypadku dane przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a także dalszy okres niezbędny do pełnej realizacji wynikających zeń praw i obowiązków.
 • – Wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji, przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Czas przetwarzania danych determinowany jest wówczas przez przepisy stanowiące podstawę danego obowiązku.
 • – Realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na:
 • a) prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług
 • b) tworzeniu zestawień, analiz i statystyk – co obejmuje zwłaszcza badania marketingowe, analizy danych handlowych, planowanie rozwoju usług itd.
 • c) ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami
 • d) prowadzeniu korespondencji za pomocą wszelkich znanych technologii, w tym: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (email) lub innych metod komunikacji (np. komunikatorów internetowych itd.)
 • e) nawiązaniu kontaktu telefonicznego
 • f) inicjowaniu i podtrzymywaniu kontaktów biznesowych
 • g) prawidłowym wyświetlaniu i zapewnieniu funkcjonalności naszej witryny internetowej
 • h) prowadzeniu monitoringu wizyjnego naszego zakładu (zakładów) – w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na jego (ich) terenie oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę

W wymienionych przypadkach dane przetwarzane będą przez czas utrzymywania się interesu w związku z którym są przetwarzane. W szczególności: działania marketingowe prowadzone będą do czasu zgłoszenia przez Państwa stosownego sprzeciwu, zaś zapis z monitoringu wizyjnego będzie przechowywany nie dłużej niż 3 miesiące, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

 • – Niekiedy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w oparciu o stosowną zgodę – wyrażoną w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda stanowi w szczególności podstawę przetwarzania danych gromadzonych na potrzeby postępowań rekrutacyjnych (zawartych w CV itd.).
 • W takim wypadku: dane przetwarzane będą przez okres adekwatny do celu wskazanego w treści zgody, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Nie macie Państwo obowiązku udostępniania nam swoich danych osobowych. Tym niemniej, odmowa może spowodować niemożliwość zawarcia lub wykonania zawartej z nami umowy lub realizacji przez nas innych czynności (np. przesłania korespondencji, uzyskania dostępu na teren zakładu, uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym itd.).

6. Czy dane mogą być przetwarzane w procesach obejmujących zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie „kwalifikowane"?

Obecnie nie stosujemy żadnych operacji, w ramach których dochodziłoby do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących po stronie ich adresatów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływających. W przypadku wdrożenia w przyszłości takich operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych – zapewnimy ich zgodność z właściwymi przepisami, w tym art 22 RODO.

7. Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza:

 • podmioty przetwarzające, w tym:
 • a) osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne, a także dokonujące utylizacji zbędnej dokumentacji lub nośników danych
 • b) podwykonawcy uczestniczący w realizacji zaciągniętych względem Państwa zobowiązań
 • c) osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, kurierzy lub przewoźnicy, agencje reklamowe, rzeczoznawcy uczestniczący w procedurach reklamacji)
 • d) osoby świadczące na naszą rzecz usługi audytorskie lub doradcze – np. w zakresie pomocy prawnej, podatkowej lub rachunkowej

inni administratorzy, w tym:

a) organy administracji publicznej uprawnione do żądania udostępniania danych

b) podmioty powiązane z nami

c) inne podmioty – w przypadkach, gdy charakter świadczeń realizowanych przezeń na naszą rzecz powoduje, że wskazane podmioty samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i w związku z tym stają się administratorami danych osobowych. Może to dotyczyć zwłaszcza: agencji reklamowych, agencji uczestniczących w organizacji konkursów lub wydarzeń promocyjnych, banków, kurierów i przewoźników, a także podmiotów współpracujących z nami przy obsłudze spraw rachunkowych, podatkowych lub prawnych

d) nabywcy wierzytelności względem Państwa – w przypadku, gdy zdecydujemy się na dokonanie zbycia takich wierzytelności, w szczególności na istnienie znacznych zaległości płatniczych

Nie ujawnimy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.

8. Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie przewidujemy przekazywania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie wykluczamy jednak, że w przyszłości możemy uznać to za zasadne. W takim przypadku, Państwa dane będą zabezpieczone w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych (SCC).

9. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

Możecie Państwo wystąpić do nas w szczególności z wnioskiem o:

a) dostęp do przetwarzanych danych (w tym informację o przetwarzaniu przez nas danych lub przekazanie kopii danych)

b) sprostowanie (poprawienie) danych

c) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nie usuwanie danych)

d) usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym")

e) przeniesienie danych do innego administratora

Powyższe wnioski mogą być wysyłane w szczególności w sposób określony w pkt. 13 poniżej – i będą rozpatrywane zgodnie z właściwymi przepisami, w tym art. 15-20 RODO.

10. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od powyższego, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku:

a) jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania

b) jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub też istnieje podstawa do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń

Prawo sprzeciwu może być realizowane w szczególności poprzez wysyłkę stosownego oświadczenia w sposób określony w pkt. 13 poniżej.

11. Skarga do organu nadzorczego

W przypadku, gdy uznacie Państwo że przetwarzanie danych, które Państwa dotyczy, narusza obowiązujące przepisy – macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Aktualizacje Polityki Prywatności i miejsce jej publikacji

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i każdorazowo jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: zmiany w stosownych przepisach prawa, zmiany wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych. Aktualna wersja Polityki Prywatności będzie każdorazowo dostępna przez cały czas na naszej stronie internetowej pod adresem: www.stomaf.pl

13. W jaki sposób można się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listowną pod następującymi numerami i adresami:

Stomaf Sp. z o.o., ul. Leonidasa 76a, 02-239 Warszawa – z dopiskiem „Ochrona danych osobowych", tel. (22) 632 55 24; email: stomaf@wp.pl

Ostatnia aktualizacja dokumentu 29.11.2018r.